Doradztwo

PIERWSZE KROKI DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

Istotną rzeczą dla twojej działki są zapisy w Warunkach Zabudowy i mogą dotyczyć:

  • uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub produkcji leśnej
  • zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych (np. projekt szamba lub małej oczyszczalni)
  • uzyskania opinii Konserwatora Zabytków lub Konserwatora Przyrody (opcja)
  • wykonania projektu ogrodzenia
  • uzgodnienia wjazdu na działkę

plan budynku

Co wybrać pozwolenie czy zgłoszenie?


Należy podjąć decyzję w jaki sposób będzie składany projekt do urzędu. Jeżeli działasz pod presją czasu wybierz zgłoszenie, jednakże może to skutkować problemami w uzyskaniu kredytu wynikające z tego, iż urząd nie wydaje oficjalnej zgody na budowę. Wybierając pozwolenie należy złożyć wniosek w urzędzie gminy i dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wg zapisów  w warunkach zabudowy
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny w urzędzie gminy)

Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę potrzeba tylko 2 tygodnie na uprawomocnienie. Decyzja ta przedawnia się po 3 latach.

Wybierając zgłoszenie poczekaj 30 dni od dnia zgłoszenia projektu.

Jeżeli urząd nie odrzuci Twojego wniosku lub nie poinformuje Cię o konieczności uzupełniania dokumentu – wydał tzw. „milczącą zgodę”

Wtedy wreszcie możesz zacząć budowę !!!

Na 7 dni przed rozpoczęciem prac w terenie zawiadom Twój urząd (Inspektorat Budowlany).

Do zawiadomienia dołącz:

  • oświadczenie Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków kierownika
  • plan B.I.O.Z sporządzony przez Kierownika Budowy
  • zgłoszenie do urzędu Dziennika Budowy

Rozpoczęcie budowy następuje w momencie wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania tymczasowych przyłączy energetycznych i wodnych oraz tymczasowych budynków gospodarczych i przygotowania placu budowy.

plan